Przekaż 1%

Stowarzyszenie "Unia absolwentów"

numer KRS: 0000323270

rachunek bankowy w PLN: 67 1940 1076 3183 9022 0000 0000

Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim:
* wspieranie działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w zakresie poprawy warunków kształcenia młodzieży,
* pomoc w przygotowaniu imprez edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, inicjowanych przez Szkołę oraz organizowanie w tym celu pomocy materialnej i niematerialnej,
* promowanie aktualnej działalności i tradycji Szkoły oraz dbałość o jej dobre imię i wizerunek, aktywny udział w życiu kulturalnym i oświatowym Szkoły i Lublina oraz promowanie naszego miasta i regionu lubelskiego.
* promowanie naszego miasta i regionu lubelskiego
* wzmacnianie wzajemnych więzi pomiędzy absolwentami Szkoły